Friday, February 4, 2011

TEKNIK MENJAWAB BAHAGIAN A


Format Bahagian A
1. Dalam bahagian A, calon akan diberikan gambar tunggal atau bersiri yang
menunjukkan peristiwa,situasi,aktiviti,amalan, jadual, peta atau lain-lain yang
besesuaian.
2. Calon diminta membina lima (5) ayat sahaja yang berkaitan dengan gambar.
3. Keseluruhan jawapan memperuntukkan 10 markah
4. Masa yang dicadangkan 15 minit.
Sebelum Menjawab.
1. Fahami arahan soalan, buat ayat berdasarkan arahan soalan sama ada ;
a) Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar.
b) Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam
gambar.
c) Tulis lima ayat yang lengkap tentang situasi yang terdapat dalam gambar.
d) Tuliskan amalan gaya hidup sihat yang terdapat dalam gambar.
2. Bagi arahan soalan yang berkehendakkan aktiviti (1b), ayat hendaklah
disempurnakan dengan aktiviti yakni kata kerja.
3. Perhatikan dengan teliti gambar yang diberikan.Catatkan maklumat/kata kunci
yang terdapat dalam gambar.
Semasa Menjawab
1. Pilih maklumat-maklumat yang penting sahaja.
2. Kembangkan maklumat dalam membentuk ayat yang sempurna
menggunakan kata hubung dan penanda wacana..
3. Ayat yang dibina mestilah tentang apa yang terdapat dalam gambar dan
tersurat.
4. Calon dilarang menulis pandangan peribadi tentang gambar.
5. Ayat-ayat untuk gambar bersiri hendaklah mengikut nisbah yang sesuai iaitu
seimbang mengikut nisbah gambar.
6. Ayat perlu dinomborkan : 1 - 5.
7. Boleh diberikan watak pada gambar.
8.Jangan menulis lebih daripada 5 ayat.
Selepas Menjawab
1. Baiki tulisan yang tidak jelas.
2. Semak Imbuhan/ejaan/tanda baca terutama huruf besar pada permulaan ayat
dan tanda noktah pada akhir ayat.
3. Semak struktur ayat.
4. Pastikan tiada kesilapan pada bahagian ini untuk memperoleh markah penuh
(10 markah).
5. Jika siap awal berpindah ke bahagian lain untuk menjimatkan masa.

TEKNIK MENJAWAB BAHAGIAN C


Format Bahagian C
1. Dalam bahagian ini calon akan diberi sama ada sebuah petikan berupa fakta,
cerita, dialog atau pun puisi.Bahagian ini tiada pilihan dan wajib dijawab.
2. Calon dikehendaki membuat ulasan tentang petikan yang diberi berdasarkan
arahan-arahan tertentu.
3. Jawapan hendaklah dibuat dalam satu perenggan sahaja.
4. Panjang karangan lebih kurang 50 patah perkataan (arahan soalan tidak lebih
50 patah perkataan).
5. Jumlah markah - 20 markah.
6. Masa dicadangkan - 20 minit sahaja.
Sebelum Menjawab
1. Baca dan fahami arahan soalan.
2. Fahami kata kunci yang diberi sama ada meminta menulis tentang
a) nilai murni,
b) amalan baik,
c) pengajaran atau seumpamanya.
3. Baca petikan atau puisi yang diberi secara keseluruhan dan cuba faham isi kandungannya.
4. Baca petikan atau puisi yang diberi sekali lagi secara ayat demi ayat dan gariskan perkataan, frasa / rangkaikata yang mempunyai nilai-nilai murni, pengajaran atau sebagainya mengikut arahan soalan.
5. Jika terdapat nilai yang negatif, jadikan nilai itu kepada positif. ( Contoh: bangun lewat - bangun awal / malas ke sekolah - rajin ke sekolah)
Semasa Menjawab
1. Berpandukan nilai-nilai murni/pengajaran yang telah dicatat, tulis jawapan dengan menggunakan ayat sendiri dan cuba gunakan penanda wacana yang sesuai untuk membina ayat yang gramatis.
2. Pengajaran/nilai murni yang ditulis hendaklah disertai contoh-contoh dalam petikan.
3. Hanya contoh yang terdapat dalam petikan sahaja diterima.
4. Ulasan hendaklah tulis dalam satu perenggan sahaja.
5. Elakkan / jangan menyalin semula nilai murni/pengajaran atau petikan kerana ini menyebabkan aras penskoran akan turun.
Selepas Menjawab
1. Baca semula keseluruhan jawapan dan semak 5 aspek kesalahan bahasa dari segi perbendaharaan kata, struktur ayat, imbuhan, ejaan dan tanda baca.
2. Pastikan tiada idea / isi yang tertinggal.Lima idea/isi/nilai murni/pengajaran mesti dikemukaan.
3. Baiki tulisan/perkataan yang tidak jelas.

PANDUAN PENULISAN BAHASA MELAYU UPSR ( BAHAGIAN B)


Kepentingan kemahiran penulisan karangan dalam kalangan pelajar.
1. Menguji murid tentang kefahaman tentang sesuatu tajuk yang diberi.
2. Menilai kebolehan, kemahiran dan keupayaan murid menghasilkan karangan
yang menarik dan berkesan.
3. Menilai kematangan murid dalam melahirkan pendapat dan idea tentang
sesuatu tajuk dalam bentuk penulisan.
Format Umum Karangan Bahasa Melayu UPSR.
Pemerengganan
1. Perenggan terbahagi kepada tiga bahagian atau komponen iaitu:
a) perenggan pengenalan,
b) perenggan isi, dan
c) perenggan penutup.
2. Setiap bahagian tersebut mempunyai kandungan dan status ayat yang
berbeza sifat dan fungsinya.
Perenggan Pengenalan
Bahagian awal penulisan yang memperkenalkan pembaca kepada apa yang hendak diutarakan, dibuat secara ringkas tetapi menarik.
Perenggan Isi
1. Idea atau intipati kepada persoalan atau tajuk.
2. Memerlukan empat isi.
3. Mesti mengandungi isi utama,huraian dan contoh.
4. Isi ditulis dalam perenggan yang berbeza.
5. Isi hanya memperkatakan tentang tajuk.
6. Isi yang tidak berkaitan dengan tajuk dianggap terpesong.
Perenggan penutup
1. Ditulis pada akhir perenggan.
2. Merupakan kesimpulan atau rumusan kepada isi.
3. Berfungsi sebagai ayat penyudah sesuatu perkara yang dibicarakan agar tidak
tergantung atau berhenti secara tiba-tiba.
Strategi dan teknik penulisan karangan yang baik.
Sebelum Menulis
1. Terdapat 3 pilihan, pilih tajuk yang paling sesuai dengan kemampuan diri.
2. Fahami tajuk yang dipilih,garis kata kunci yang terdapat dalam stem soalan.
3. Cari dan senaraikan isi / idea-idea yang penting.
4. Sediakan kerangka karangan.
Semasa Menulis
1. Buat pendahuluan yang baik berkaitan dengan tajuk karangan.
2. Satu idea atau isi satu perenggan.
3. Pastikan ada penutup (merumus idea-idea utama)
4. Gunakan penanda wacana yang sesuai.
5. Penggunaan simpulan bahasa, peribahasa bahasa, bahasa kiasan dan kosa kata yang meluas dapat meningkatkan impression terhadap karangan.
Selepas Menulis
1. Baiki tulisan/ejaan yang tidak jelas.
2. Semak imbuhan, ejaan, tanda baca keseluruhan karangan.
3. Semak struktur ayat.
4. Pastikan idea tidak tertinggal
BENTUK DAN JENIS KARANGAN BAHASA MELAYU UPSR (SR).
FORMAT RASMI
FORMAT UMUM
1. Surat Kiriman
1. Fakta
2. Berita
2. Autobiografi
3. Ucapan
3. Biografi
4. Syarahan
4. Keperihalan
5. Perbahasan
5. Perbincangan
6. Dialog
6. Sambung cerita
7. Catatan
7. Peribahasa
8. Laporan
8. Cerita / Cereka

Wednesday, January 5, 2011

FORMAT PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU PENULISAN UPSR

5 Soalan (Terbahagi Kepada 3 Bahagian)
Bahagian A
Mengandungi 1 soalan - Wajib Dijawab
Bahagian B
Mengandungi 3 soalan - Jawab 1 Soalan Sahaja
Bahagian C
Mengandungi 1 soalan - Wajib Dijawab

Bahagian A
Pemindahan Maklumat

Bahagian B
Kemahiran Menulis
a) Karangan Berformat
b) Karangan Tidak berformat

Bahagian C
Memahami Petikan/Teks dan Membuat Ulasan

PERMARKAHAN
BAHAGIAN A (10 MARKAH)
BAHAGIAN B (30 MARKAH)
BAHAGIAN C (20 MARKAH)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...